Producenci
Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mar-Kas
(obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku)

 


I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 • Sprzedawca - Przedsiębirstwo Produkcyjno-Usługowo- Handolowe Mar- Kas Grzegorz Gendaszewski, ul. Gnieźnieńska 96a, 75-736 Koszalin z numerem NIP: 669-040-70-46, z numerem REGON: 330008486, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Koszalina pod numerem ewidencyjnym 5655 dnia 07.09.1990, posiadająca konto nr 71 1020 2791 0000 7102 0071 8718 w PKO BP SA O 1 KOSZALIN.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MarKas
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.markas.koszalin.pl/sklep, za pośrednictwemktórego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski, ul. Gnieźnieńska 96a, 75-736 Koszalin, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.markasbaby.pl

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.markasbaby.pl prowadzony jest przez P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski ul. Gnieźnieńska 96a, 75-736 Koszalin,  z numerem NIP: 669-040-70-46, z numerem REGON: 330008486, zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Koszalina pod numerem ewidencyjnym 5655, posiadającą konto nr 71 1020 2791 0000 7102 0071 8718 w PKO BP SA O 1 KOSZALIN.

 

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: ul. Gnieźnieńska 96a, 75-736 Koszalin

 

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@markasbaby.pl lub pod numerem telefonu: +48 94 347 67 06 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies oraz Javascript;

 

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.

 

7. Sklep internetowy MarKas prowadzi sprzedaż towarów stacjonarną w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego kraju.

 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszeweski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bajkowachatka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

11. Towar zakupiony w sklepie internetowym MarKas jest fabrycznie nowy, wolny od wad, oryginalny, spełnia określone wymogami prawa wymogi oraz posiada wymagane atesty i certyfikaty. Do każdego zamówionego produktu dołączone zostaną następujące dokumenty: dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna (jeśli produkt objęty jest gwarancją producenta) i instrukcja obsługi (o ile produkt je posiada).

 

12. Złożenie zamówienia w sklepie MarKas jest równoznaczne z upoważnieniem P.P.U.H. MarKas Grzegorz Gendaszewski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

 

14. Zamówienia są przyjmowane według kolejności wpłynięcia potwierdzonych zamówień. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową jego realizację lub na wydłużenie czasu realizacji.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Zamówienia Towarów w sklepie MarKas można dokonać bez rejestracji (zakładania konta). W takim przypadku Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia podając dokładne, zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, dokonać wyboru formy dostawy oraz rodzaju płatności.

 

2. Istnieje również możliwość zamówienia Towarów połączona z rejestracją (założeniem konta) w ramach Sklepu.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

4. Sklep przyjmuje również zamówienia złożone mailowo na adres: biuro@markas.koszalin.pl, oraz w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem telefonu +48 94 347 67 06 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 

5. P.P.U.H. Mar- Kas Grzegorz Gendaszewski w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 

6. P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo- Handlowego Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski

 

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski

 

8. Sklep realizuje również zamówienia specjalne na produkty, których aktualnie nie ma w ofercie sklepu. W takim przypadku należy podać dokładne dane artykułu: producent, dokładna nazwa, ilość sztuk. Dane te należy przesłać na adres e-mail: biuro@markas.koszalin.pl lub przekazać telefonicznie: +48 94 347 67 06 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Zamówienie zostanie zrealizowane po akceptacji ceny.

 

9. W szczególnych wypadkach Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie pod numerem telefonu +48 94 347 67 06 (opłata wg. cennika właściwego operatora) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@markas.koszalin.pl

 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.markas.koszalin.pl/sklep, dokonać wyboru towarów wraz z ich cechami charakterystycznymi (np. kolor) z oferty Sklepu, oraz
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i wyraźny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 • przedmiotu zamówienia, 
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
 • wybranej metody płatności, 
 • wybranego sposobu dostawy,
 • danych kontaktowych Klienta,
 • danych do faktury,
 • czasu dostawy.

 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

 

V. Dostawa

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską realizowaną przez firmy kurierskie lub przesyłką pocztową realizowaną przez Pocztę Polską.

 

3. Koszty dostawy wynoszą (w zależności od wybranej formy dostawy):

 

 • Kurier DHL (pobranie): 20 pln;
 • Kurier DHL (przedpłata): 15 pln.
 • Paczkomaty InPost- 8,99 zł (dla paczek do 3 kg) ustalane indywidualnie.

 

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Podane ceny obowiązują tylko na obszarze Polski. Ceny paczek zagranicznych ustalamy indywidualnie.

 

4. Sklep oferuje darmową wysyłkę w granicach Rzeczypospolitej Polskiej jeśli wartość zamówienia wynosi minimum 600 pln.

 

5. Sklep oferuje możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.
W takim przypadku nie są naliczane dodatkowe opłaty związanych z dostawą towarów.

 

6. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.

 

7. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.

 

8. Czas dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej formy dostawy i wynosi:

 

 • dla przesyłek dostarczanych przez firmę kurierską DPD od 1 do 2 dni roboczych;
 • dla przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską od 1 do 4 dni roboczych;

 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.markasbaby.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Wszystkie ceny Towarów w sklepie MarKas podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła i wszystkie inne składniki i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

 • przelewem bezpośrednim na numer konta bankowego 71 1020 2791 0000 7102 0071 8718 w PKO BP SA O 1 KOSZALIN,
 • kartą płatniczą lub e-przelewem. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia z tą formą płatności rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego dokonania płatności. Do czasu dokonania tej płatności towar nie będzie rezerwowany,
 • "za pobraniem" osobiście, gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej FEDEX lub DHL przy odbiorze zamówionych Towarów,
 • gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru.

 3.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Prosimy wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.

 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy na adres: Przedsiębiorstwo- Produkcyjno_ Usługowo- Handlowe Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski, ul. Gnieźnieńska 96a, 75-736 Koszalin. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep MarKas nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".

 

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: biuro@markas.koszalin.pl lub adres firmy: Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usłygowo- Handlowe Grzegorz Gendaszewski, ul. Gnieźnieńska 96a, 75-736 Koszalin . P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy 
reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

3. P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym 
serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na 
adres: Mar-Kas, ul. Gnieźnieńska 96a,75-736 Koszalin, mailowo na adres: sklep@markasbaby.pl

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

 

5. P.P.U.H. Mar- Kas Grzegorz Gendaszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewskim, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewskim, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.P.U.H. Mar-Kas Grzegorz Gendaszewski

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

4. Wszelkie kwestie zarządzania polityką prywatności, bezpieczeństwa oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

Życzymy udanych zakupów !

 

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

    1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    2. Pliki cookies (tzw. „ ciasteczka ”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu markas.koszalin.pl z siedzibą w Koszalinie

    4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

     5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  ( session cookies ) oraz „stałe” ( persistent cookies ). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

     6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

    9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

   10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl